Luyện thi Topik II

5
(1)

Khóa học luyện Thi Topik II chính là giải pháp tối ưu dành cho bạn, giúp bạn tiết kệm thời gian, chi phí học tập, ôn luyện, mà vẫn đạt được kết quả cao khi tham gia kì thi.

Khóa học luyện thi Topik II

Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

✔️ Khóa học sẽ giúp bạn ôn lại một số từ vựng cần nắm khi thi Topik II, ôn lại tất cả các cấu trúc ngữ pháp khi thi Topik II, đặc biệt là luyện giải đề thi với 16 dạng câu thường gặp trong Topik II.
✔️ Chuẩn bị kiến thức nền tảng cho kỳ thi Topik II cấp 3-4-5

– Giảm giá 40% Unica.

Bạn đang lo lắng vì kì thi Topik II sắp tới mà bạn chưa ôn luyện ? Hay do bận rộn bạn không sắp xếp được thời gian đến trung tâm luyện thi? Bạn chưa tìm được phương pháp ôn luyện tiếng Hàn phù hợp?

Nếu bạn đang có dự định đi du học Hàn Quốc hoặc làm việc tại các Công ty Hàn Quốc thì kì thi năng lực tiếng Hàn TOPIK vô cùng quan trọng và cần thiết. TOPIK là chứng chỉ duy nhất được thừa nhận trên toàn thế giới về năng lực tiếng Hàn, là điều kiện cơ bản để có thể nhập quốc tịch Hàn Quốc, xin việc, làm việc tại Hàn Quốc

Khóa học “Luyện Thi Topik II”  chính là giải pháp tối ưu dành cho bạn, giúp bạn tiết kệm thời gian, chi phí học tập, ôn luyện. Khóa học sẽ giúp bạn ôn lại một số từ vựng cần nắm khi thi Topik II, ôn lại tất cả các cấu trúc ngữ pháp khi thi Topik II, đặc biệt là luyện giải đề thi với 16 dạng câu thường gặp trong Topik II.

Giảng viên Châu Thùy Trang tốt nghiệp khoa Hàn Quốc Ngữ trường Đại học Hannam, có 6 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn sẽ giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi Topik II.

Giáo trình khóa học luyện thi Topik II

Phần 1: 90 ngữ pháp thường hay xuất hiện trong Topik II

Bài 1: Ngữ pháp số 1- -듣지
Bài 2: Ngữ pháp số 2 – A-V + 거나
Bài 3: Ngữ pháp số 3 – V+ -고 나서
Bài 4: Ngữ pháp số 4- V+ -다 보면
Bài 5: 강 [NGỮ PHÁP TRUNG Cấp] PHÂN BIỆT -다 보면–다 보니까
Bài 6: Luyện thi topik 2 trang 190 quyển Cẩm nang luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
Bài 7: So sánh “- (으)려고 – & “-기 위해서– Cẩm nang luyện thi Topik II – Châu Thùy Trang –
Bài 8: So sánh -더라도 VA -아도 – Sách luyện thi Topik II với Châu Thùy Trang
Bài 9: Ngữ Pháp số 5 : V +- 다 보니(까)
Bài 10: Ngữ pháp số 6: V+ -다가는
Bài 11: Ngữ pháp số 7 : ~더니, -았/었더니
Bài 12: Ngữ pháp : V/A + -더라고요, -던데, V/A+-던, V/A+ -(의)ㄴ/는데
Bài 13: Ngữ pháp tiếng Hàn 12 : V/A- ~(ㅇ)ㄴ/는 이상
Bài 14: Ngữ pháp : V/A + -았/었던, Câu dẫn gián tiếp
Bài 15: Ngữ pháp 43- Câu dẫn gián tiếp (tiếp theo)
Bài 16: Ngữ pháp: 12. V/A + -(으)ㄴ/는 이상 ; 13. V+ -(으)려면; 14. ~(으)니까; 15.V+-(으)ㄹ 만하다; 16. N에게/한테 + 주다/가르치다/ 던지다; 17. N에게서/한테서 +빌리다/베우다/받다; 18. N+ -치고(는)
Bài 17: Ngữ pháp số 13 : V+ (으)려면
Bài 18: Ngữ pháp 14 : ~ (으)니까
Bài 19: Ngữ pháp: 19. V + -(으)ㄹ 뻔하다; 20. V+ -(으)ㄴ 지 (시간) 되다; 21. V+ -(으)ㄴ/는 김에; 22. N-(에) 못지않게
Bài 20: Ngữ pháp: 23. V+ -는 동안, N+ 동안; 24. V+ -기만 하면; 25. -(으)ㄴ/는/-(으)ㄹ 셈이다
Bài 21: Ngữ pháp: 26. V/A- 았/었더라면; 27. V/A -거든요; 28. V/A -거든/ N-(이)거든
Bài 22: Ngữ pháp số 29 : V- 느라고
Bài 23: Ngữ pháp 30. V – ㄴ/는다는 핑계로 / A- 다는 핑계로; 31. N1–을/를 N2–으로 삼다; 32. V/A – 다니; 33. -ㄴ/는다니요?
Bài 24: Ngữ pháp 34. V -ㄴ/는다니; 35. N. + 을/를 위해 (서) / 위하여; 36. -다시피; 37. V-아/어 대다
Bài 25: Ngữ pháp 38. A+ ㄴ/은 편이다/ V+ ㄴ/은/는 편이다; 39. V – (으)ㄹ락 말락 하다; 40. V + (으) ㄴ 채(로)
Bài 26: Ngữ pháp số 41-42-45-46-47
Bài 27: Ngữ pháp số 42 – Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
Bài 28: Ngữ pháp số 49-50-51-52-53 – Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
Bài 29: Ngữ pháp 54 57 58 – cẩm nang luyện thi Topik 2
Bài 30: Ngữ pháp 55 – Bị động từ phần 1
Bài 31: Ngữ pháp 55 – Bi động từ (phần 2)
Bài 32: Ngữ pháp 59 60 61 – Giáo trình Cẩm nang luyện thi Topik 2
Bài 33: Ngữ pháp số 62-63-64 – Giáo trình Cẩm nang luyện thi Topik 2
Bài 34: Ngữ pháp số 65 – Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
Bài 35: Ngữ pháp 66-67-68-69-70 – Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
Bài 36: Ngữ pháp số 71-72-74-77 – Cẩm nang luyện thi topik 2
Bài 37: Ngữ pháp 73 -75- 76 – Cẩm nang luyện thi Topik 2
Bài 38: Ngữ pháp 78 -79-80 Hội thoại
Bài 39: Ngữ pháp số 81-82-83-84 – Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
Bài 40: Ngữ pháp 85-86-87-88-89- 90 – Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang

Phần 2: Luyện kĩ năng giải đề

Bài 41: Dạng 1 [ Câu 1-2] Hãy chọn ngữ pháp và từ vựng thích hợp điền vào chỗ trống ( ) 빈칸에 들어갈 맞는 문법 고르기
Bài 42: Dạng 2 [ Câu 3-4] Hãy chọn cách thể hiện giống với phần gạch dưới 밑줄 친 부분과 비슷한 표현 고르기
Bài 43: Dạng 3 [ Câu 5-8] : Hãy chọn xem dòng chữ sau đây nói về chủ đề gì ? 무엇에 대한 글인지 고르기
Bài 44: Dạng 4a [ Câu 9-10] Hãy chọn câu có nội dung giống với biểu đồ hoặc nội dung sau 글이나 도표의 내용과 같은 것 고르기
Bài 45: Dạng 4b [ Câu 11-12-32-33-34] đề 1~6 : Hãy đọc đoạn văn sau và chọn câu có nội dung giống 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오
Bài 46: Dạng 4b [ Câu 11-12-32-33-34] đề 7~14 : 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오
Bài 47: Dạng 4b [ Câu 11-12-32-33-34] đề 15~18 : 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오
Bài 48: Dạng 5 [Câu 13~15] 1~ 7 : Hãy sắp xếp những câu sau đây theo thứ tự 순서대로 맞게 나열하기
Bài 49: Dạng 5 [Câu 13~15] 8~ 15 : 순서대로 맞게 나열하
Bài 50: Dạng 6 [Câu 16~18, câu 28~31] đề 1~ 6 : Hãy chọn nội dung thích hợp điền vào chỗ trống ( ) ( )에 들어갈 내용 고르기
Bài 51: Dạng 6 [Câu 16- 18, 28-31] CÂU 5-12 ( )에 들어갈 내용 고르기
Bài 52: Dạng 6 [Câu 16- 18, 28-31]- 13-15, Dạng 7 [Câu 19-20] -1-2 ( )에 들어갈 내용 고르기
Bài 53: Dạng 7 [câu 19-20] câu 3 4 5 : ( )에 알맞은 어휘 +내용과 같은 것 고르기
Bài 54: Dạng 8 [Câu 21-22] đề 1-2-3-4: Hãy chọn câu giống với nội dung + chọn câu thành ngữ – tục ngữ thích hợp điền vào chỗ trống ( ) 에 알맞은 관용 표현이나 속담 +내용과 같은 것 고르기
Bài 55: Dạng 9 [câu 23-24] đề 1-2-3 Hãy chọn tâm trạng + chọn câu giống với nội dung. 심정 + 내용과 같은 것 고르기

Châu Thùy Trang – Giảng viên tiếng Hàn

Giảng viên Châu Thùy TrangGiảng Viên Châu Thùy Trang

Hiện đang công tác giảng dạy tiếng Việt và tiếng Hàn cho đối tượng người Hàn và người Việt.

Kinh nghiệm dạy học đã được 6 năm dạy song ngữ tiếng Hàn và tiếng Việt.

Với số lượng học viên hơn 100 em đã theo mình học qua skype. Và hơn 30,000 bạn đang theo dõi học tiếng Hàn qua facebook.

Tốt nghiệp khoa Hàn Quốc Ngữ tại trường Đại học Hannam

Kinh nghiệm dạy Tiếng Việt tại Trường Đại Học Vì Dân tại Daejeon được 3 năm

Kinh nghiệm dạy Tiếng Việt online qua mạng 1 năm.

Kinh nghiệm dạy tiếng Hàn tại Trung tâm Gia đình Đa văn hóa được 3 năm

Kinh nghiệm dạy tiếng Hàn online qua skype được 6 năm.

Biên dịch phim tài liệu cho Đài truyền hình SBS

Thông dịch tại Viện kiểm Sát , Tòa án thành phố Daejeon.

Tác giả của quyển Vui học Tiếng Hàn với Châu Thùy Trang, Cẩm nang luyện thi Topik 1 và Topik 2.

Bạn được học miễn phí các bài giảng sau:

Bài 1: Ngữ pháp số 1- -듣지
Bài 2: Ngữ pháp số 2 – A-V + 거나
Bài 4: Ngữ pháp số 4- V+ -다 보면
Bài 18: Ngữ pháp 14 : ~ (으)니까

▶️ Vào học ngay.

Giảm giá khóa học Luyện thi Topik II

Hiện tại mình đã chèn mã giảm giá vào các đường link bên trên rồi nên các bạn chỉ cần việc click vào đã được giảm giá 40% cho khóa học “Luyện thi Topik II “. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đường link bị lỗi thì bạn có thể nhập thủ công mã “GIFTCODE01” vào ô “Bạn có mã giảm giá”, sau đó nhấn nút “Áp dụng” bên cạnh nhé.

Giá gốc: 1500.000đ, sau khi áp dụng mã giảm giá chỉ còn 990,000đ. Đặc biệt bạn còn được giảm thêm 10% nữa khi chọn hình thức thanh toán online.
Chỉ với 990,000đ là bạn đã sỡ hữu toàn bộ giáo trình Luyện thi Topik II  của Gv. Châu Thùy Trang với 55 bài giảng rồi, bạn sẽ làm chủ  kỹ năng Tiếng Hàn của mình chỉ với “990,000đ và 36 giờ 15 phút”, điều này có xứng đáng với sự đầu tư của bạn không?
Ngoài ra bạn còn được học thử miễn phí 4 bài giảng bên trên mà không cần phải đăng ký, được hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về chất lượng khóa học. Vậy có lý do gì mà bạn còn không thử?
Chúc các bạn học tập vui vẻ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *