Lập trình Kotlin toàn tập

5
(3)

Lập trình Kotlin toàn tập. Khóa học sẽ giúp bạn có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin, phát triển được trên phần mềm java, Native, Web cực đơn giản sau khi học xong khóa này.

Khóa học lập trình Kotlin toàn tập

Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

✔️ Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin
✔️ Có khả năng tiếp cận lập trình Android
✔️ Phát triển được trên phần mềm java, Native,Web cực đơn giản
✔️ Tạo ứng dụng android nhanh chóng

– Giảm giá 40% Unica.

 

Giới thiệu: Khóa học sẽ giúp bạn có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin, phát triển được trên phần mềm java,Native,Web cực đơn giản sau khi học xong khóa này.

Ngày 17 tháng 5 năm 2017), Google chính thức giới thiệu Kotlin là ngôn ngữ lập trình thứ 3 được hỗ trợ để phát triển ứng dụng Android sau Java và C++. Một tương lai rộng mở với Kotlin nói riêng và những lập trình viên Kotlin nói chung.

Khóa học Lập trình Kotlin toàn tập cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Kotlin:

Cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android

Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm: Java,Native, Web,…

Tìm hiểu cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình Kotlin (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển trong Kotlin, phương thức, lớp, kế thừa, xử lý tập tin, giao diện….)

Giáo trình khóa học lập trình Kotlin toàn tập

Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Kotlin

Bài 1: Có nên học lập trình Kotlin

Bài 2: Cài đặt JDK

Bài 3: Cài đặt công cụ lập trình Kotlin

Bài 4: Đăng ký Jetbrain Education

Bài 5: Tạo ứng dụng Hello Kotlin

Phần 2: Kiểu dữ liệu và toán tử trong Kotlin

Bài 6: Cách xuất dữ liệu ra màn hình Kotlin

Bài 7: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Kotlin

Bài 8: Kiểu dữ liệu và khai báo biến trong Kotlin

Bài 9: Ép kiểu dữ liệu trong Kotlin

Bài 10: Các toán tử quan trọng trong Kotlin

Bài 11: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Kotlin

Bài 12: Bài tập rèn luyện-Các kiến thức cơ bản

Bài 13: Cấu trúc điều khiển If Else trong Kotlin

Bài 14: Cấu trúc when trong Kotlin – Phần 1

Bài 15: Cấu trúc when trong Kotlin – Phần 2

Bài 16: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Closed range

Bài 17: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Half-open range
Bài 18: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Step

Bài 19: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Downto

Bài 20: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Iterator

Bài 21: Vòng lặp while trong Kotlin

Bài 22: Vòng lặp do while trong Kotlin

Bài 23: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp

Bài 24: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2

Bài 25: Bài tập rèn luyện-Giải toán học

Bài 26: Bài tập rèn luyện-Tính dãy toán học
Bài 27: Danh Sách các bài tập tự rèn luyện

Phần 3: Cấu trúc điều khiển và vòng lặp

Bài 28: Khái niệm về biệt lệ

Bài 29: Cách sử dụng biểu thức try…catch trong Kotlin

Bài 30: Cách gỡ lỗi Kotlin bằng công cụ Debug

Bài 31: Thư viện xử lý dữ liệu số

Phần 4: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Kotlin/Android

Bài 32: Thư viện xử lý ngày tháng

Bài 33: Thư viện toán học

Bài 34: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên

Bài 35: Thư viện xử lý chuỗi

Phần 5: Xử lý chuỗi trong Kotlin

Bài 36: Giới thiệu Xử lý chuỗi trong Kotlin

Bài 37: Các Hàm tìm chuỗi trong Kotlin

Bài 38: Các Hàm trích lọc chuỗi trong Kotlin

Bài 39: Các Hàm đổi chuỗi trong Kotlin

Bài 40: Các Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trong Kotlin

Bài 41: Các Hàm so sánh chuỗi trong Kotlin

Bài 42: Cách nối và chèn chuỗi trong Kotlin

Bài 43: Các Cách tách chuỗi trong Kotlin

Bài 44: Hàm đổi chữ Hoa – thường trong Kotlin
Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tách lấy tên bài hát

Bài 46: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi panlyndrome
Bài 47: Bài tập rèn luyện- Tối ưu chuỗi
Bài 48: Các Bài tập tự rèn luyện

Phần 6: Xử lý Mảng và Collections trong Kotlin

Bài 49: Xử lý mảng 1 chiều trong Kotlin

Bài 50: Xử lý mảng 2 chiều trong Kotlin
Bài 51: Xử lý Collections trong Kotlin

Bài 52: Bài tập rèn luyện – Mảng

Bài 53: Bài tập rèn luyện – Collections

Bài 54: Bài tập tự rèn luyện – Mảng

Bài 55: Bài tập tự rèn luyện – Collections

Phần 7: Lớp và đối tượng trong Kotlin

Bài 56: Các khái niệm về lập trình Hướng đối tượng

Bài 57: Quy tắc tạo tên Lớp và Constructor

Bài 58: Quy tắc Khai báo các thuộc tính

Bài 59: Quy tắc Khai báo các getter-setter

Bài 60: Quy tắc Khai báo các phương thức

Bài 61: Các loại phương thức

Bài 62: Tham chiếu this

Bài 63: Kỹ thuật Overloading

Bài 64: Alias và cơ chế gom rác tự động trong Kotlin

Phần 8: Kế thừa trong Kotlin

Bài 65: Khái niệm về kế thừa và lợi ích của kế thừa

Bài 66: Kỹ thuật kế thừa từ class

Bài 67: Kỹ thuật kế thừa từ interface

Bài 68: Overriding Method

Bài 69: Tính đa hình

Phần 9: Các loại Lớp đặc biệt trong Kotlin

Bài 70: Data Classes

Bài 71: Nested Classes

Bài 72: Inner Classes

Bài 73: Enum Classes

Bài 74: Extensions Method trong Kotlin

Phần 10: Các bài tập rèn luyện phần Hướng đối tượng (phần 8-9-10)

Bài 75: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Nhân Viên

Bài 76: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Nhân Viên

Bài 77: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Person

Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 11: Xử lý tập tin trong Kotlin

Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin-các loại tập tin

Bài 80: Xử lý Text File trong Kotlin

Bài 81: Xử lý Serialize File trong Kotlin

Bài 82: Xử lý XML File trong Kotlin

Bài 83: Xử lý JSon trong Kotlin

Bài 84: Bài tập rèn luyện JSon-Danh Mục-Sản Phẩm

Bài 85: Bài tập rèn luyện JSon-Tỉ giá hối đoái DongA Bank

Bài 86: Bài tập tự rèn luyện xử lý text file

Bài 87: Bài tập tự rèn luyện xử lý serialize file

Bài 88: Bài tập tự rèn luyện xử lý XML file

Bài 89: Bài tập tự rèn luyện xử lý JSon file

Phần 12: Thiết kế giao diện trong Kotlin

Bài 90: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Cách tạo giao diện

Bài 91: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Giải phương trình bậc 1

Bài 92: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Trình diễn sản phẩm

Bài 93: Bài tập rèn luyện – giao diện – Quản lý phòng ban

Bài 94: Kết xuất Executable cho Kotlin

Phần 13: Tổng hợp

Bài 95: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học

Trần Duy Thanh – Giảng viên lập trình

Giảng viên Trần Duy ThanhGiảng viên: Trần Duy Thanh
Về giảng dạy (từ năm 2009):
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin
Các trường đã và đang giảng dạy:
Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học
Đại Học Kinh Tế – Luật
Về doanh nghiệp (từ năm 2005):
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM
Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn
     Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược
Công ty KIC (http://kicthermal.com/)
    Kỹ sư phần mềm (System Profiling) – tham gia nhiều dự án lớn của công ty
Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:
Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học”, mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Bạn được học miễn phí các bài giảng sau:

Bài 6: Cách xuất dữ liệu ra màn hình Kotlin
Bài 7: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Kotlin
Bài 8: Kiểu dữ liệu và khai báo biến trong Kotlin

▶️ Vào học ngay.

Giảm giá khóa học Lập trình Kotlin toàn tập

Hiện tại mình đã chèn mã giảm giá vào các đường link bên trên rồi nên các bạn chỉ cần việc click vào đã được giảm giá 40% cho khóa học “Lập trình Kotlin toàn tập”. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đường link bị lỗi thì bạn có thể nhập thủ công mã “GIFTCODE01” vào ô “Bạn có mã giảm giá”, sau đó nhấn nút “Áp dụng” bên cạnh nhé.

Giá gốc: 700.000đ, sau khi áp dụng mã giảm giá chỉ còn 420,000đ. Đặc biệt bạn còn được giảm thêm 10% nữa khi chọn hình thức thanh toán online.
Chỉ với 420,000đ là bạn đã sỡ hữu toàn bộ giáo trình Lập trình Kotlin toàn tập của Gv. Trần Duy Thanh với 95 bài giảng rồi, bạn sẽ làm chủ  kỹ năng Lập trình Kotlin  của mình chỉ với “420,000đ  và 19 giờ 23 phút”, điều này có xứng đáng với sự đầu tư của bạn không?
Ngoài ra bạn còn được học thử miễn phí 3 bài giảng bên trên mà không cần phải đăng ký, được hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về chất lượng khóa học. Vậy có lý do gì mà bạn còn không thử?
Chúc các bạn học tập vui vẻ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *