Trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính

5
(2)

Khóa học trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính giúp bạn tự lập, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính, nhận diện rủi ro qua các chỉ số tài chính, tìm được giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp.

Khóa học trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính

Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

✔️ Hiểu và lập được trọn bộ báo cáo tài chính
✔️ Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết, và số liệu tổng hợp
✔️ Hiểu được ý nghĩa các số liệu trong báo cáo tài chính
✔️ Phương pháp tính toán, kiểm tra các chỉ số tài chính quan trọng.
✔️ Xác định được tình hình tài chính, khả năng sinh lời để đưa quyết định kinh doanh
✔️ Nhận diện được rủi ro doanh nghiệp đã, đang và sắp đối mặt, và giảm thiểu rủi ro

– Giảm giá 40% Unica.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH giống như một cuốn phim quay lại toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Và các bạn là kế toán, chính là người quay lại cuốn phim đó. Cuốn phim đó, có đẹp hay không, được mọi người đón nhận hay không, đó chính là do bạn. Và bạn như là một người nghệ sỹ tài ba.

❌ Để lập được BÁO CÁO TÀI CHÍNH ==> KHÔNG KHÓ

❌ Để kiểm tra được BÁO CÁO TÀI CHÍNH ==> KHÔNG KHÓ

❌ Để phân tích được BÁO CÁO TÀI CHÍNH ==> KHÔNG DỄ

❎❎❎ CÓ BAO GIỜ BẠN TỰ ĐẶT RA CÂU HỎI:

❌ BÁO CÁO TÀI CHÍNH bạn lập đã ĐÚNG hay chưa ?

❌ Kiểm tra các CHỈ TIÊU nào, phân tích ra làm sao để chắc chắn là BÁO CÁO TÀI CHÍNH đã đúng ?

❌ BÁO CÁO TÀI CHÍNH có HỢP LÝ không, giữa TÀI SẢN, NGUỒN VỐN, DOANH THU, CHI PHÍ, DÒNG TIỀN ?

❌ Khi chuyển BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho các cơ quan chức năng, CHỈ SỐ TÀI CHÍNH nào mà họ quan tâm nhiều nhất ?

❌ Chỉ số nào là RỦI RO nhiều nhất, và đâu là GIẢI PHÁP cho bạn ?”

Thấu hiểu được những khó khăn đó của kế toán, chúng tôi đã cho ra mắt  khóa học: “TRỌN BỘ KỸ THUẬT LẬP, KIỂM TRA và PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH”. Với nội dung đào tại bám sát thực tế, đi sâu vào từng loại hình doanh nghiệp, phân tích chuyên sâu theo chuyên đề, và đi vào giải quyết theo tình huống cụ thể, sẽ giúp cho học viên nắm bắt kiến thức, biết cách LẬP, KIỂM TRA và PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, nhận diện ra được những RỦI RO thông qua các CHỈ SỐ TÀI CHÍNH, và tìm ra được GIẢI PHÁP cho Doanh nghiệp mình.

Giáo trình khóa học trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính

PHẦN 1: GIỚI THIỆU NỘI DUNG KHÓA HỌC

Bài 1: Giới thiệu khóa học

Bài 2: Giới thiệu tóm tắt nội dung khóa học

 PHẦN 2: KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bài 1: Kỹ thuật lập bảng cân đối tài khoản

Bài 2: Kỹ thuật lập bảng cân đối kế toán

Bài 3: Kỹ thuật lập bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Bài 4: Kỹ thuật lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bài 5: Kỹ thuật lập thuyết minh Báo cáo tài chính

 PHẦN 3: KỸ THUẬT KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

PHẦN 3.1: KỸ THUẬT KIỂM TRA BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Bài 1: Kiểm tra tổng quan bảng cân đối tài khoản

Bài 2: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 111 KHÔNG KHỚP với bảng kiểm kê quỹ tiền mặt

Bài 3: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 112 KHÔNG KHỚP với sao kê (sổ phụ) của ngân hàng

Bài 4: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 131, 331 KHÔNG KHỚP với tổng hợp công nợ phải thu, phải trả, và không khớp với BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ với khách hàng, Nhà cung cấp

Bài 5: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 133, 3331 KHÔNG KHỚP với tờ khai thuế GTGT.

Bài 6: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 152, 153, 155, 156, 157 KHÔNG KHỚP với Giá trị tồn cuối kỳ trên bảng Tổng hợp Nhập xuất tồn tương ứng với từng kho.

Bài 7: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 242 KHÔNG KHỚP với Giá trị còn lại trên bảng Phân bổ Công cụ dụng cụ

Bài 8: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 214 KHÔNG KHỚP với Hao mòn lũy kế trên Bảng trích khấu hao TSCĐ

Bài 9: Kiểm tra Số phát sinh bên có TK 3334 KHÔNG KHỚP với Tổng số thuế phải nộp trên QTT TNDN

Bài 10: Kiểm tra Số phát sinh bên có TK 3335 KHÔNG KHỚP với số thuế TNCN đã khấu trừ trên tờ khai QTT TNCN.

Bài 11: Kiểm tra số dư Cuối kỳ các tài khoản bảo hiểm KHÔNG KHỚP thông báo kết quả đóng bảo hiểm

Bài 12: Kiểm tra Số phát sinh tài khoản 511 KHÔNG KHỚP với tổng doanh thu của HHDV bán ra trên tờ khai thuế GTGT

PHẦN 3.2: KỸ THUẬT KIỂM TRA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Bài 1: Kiểm tra tổng quan BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Bài 2: Kiểm tra Chỉ tiêu 110 không khớp chỉ tiêu 70 trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp

Bài 3: Kiểm tra chỉ tiêu 421b không khớp chỉ tiêu 60 trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Học thử

PHẦN 3.3: KỸ THUẬT KIỂM TRA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Bài 1: Kiểm tra mã số 60 không khớp chỉ tiêu mã số 421b trên bảng cân đối kế toán

Bài 2: Kiểm tra mã số 51 không khớp mã số 50 nhân với thuế suất thuế TNDN

PHẦN 3.4: KỸ THUẬT KIỂM TRA BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Bài 1: Kiểm tra tổng quan BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Bài 2: Kiểm tra chỉ tiêu 70 không khớp chỉ tiêu 110 trên bảng cân đối kế toán

Bài 3: Kiểm tra chênh lệch chỉ tiêu 03 với tổng thu nhập chịu thuế trên tờ khai quyết toán thuế TNCN

 PHẦN 4: KỸ THUẬT PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

Bài 1: Khái niệm phân tích Báo cáo tài chính Học thử

Bài 2: Mục đích, ý nghĩa phân tích Báo cáo tài chính

Bài 3: Quy trình phân tích Báo cáo tài chính Học thử

Bài 4: Phân tích chỉ tiêu Tiền và các khoản tương đương tiền Học thử

Bài 5: Phân tích chỉ tiêu phải thu khách hàng

Bài 6: Phân tích chỉ tiêu hàng tồn kho Học thử

Bài 7: Phân tích chỉ tiêu TS ngắn hạn khác

Bài 8: Phân tích chỉ tiêu Tài sản cố định

Bài 9: Phân tích chỉ tiêu Nợ ngắn hạn

Bài 10: Phân tích chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu

Bài 11: Phân tích khả năng sinh lời: Kiểm soát Doanh thu và chi phí Học thử

 PHẦN 5: TỔNG KẾT KHÓA HỌC TRỌN BỘ KỸ THUẬT LẬP, KIỂM TRA VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bài 1: Tổng kết khóa học

Bạn được học miễn phí các bài giảng sau:

Bài 1: Giới thiệu khóa học
Bài 2: Giới thiệu tóm tắt nội dung khóa học
Bài 3: Kỹ thuật lập bảng cân đối tài khoản

▶️ Vào học ngay.

 

Nguyễn Biên Cương – Chuyên gia đào tạo kế toán thuế

Nguyễn Biên CươngCEO – Sáng lập Đam mê kế toán – Trung tâm đào tạo kế toán Thực tế chuyên sâu
CEO – Sáng lập ĐAM MÊ KẾ TOÁN – ĐẠI LÝ THUẾ Uy tín hàng đầu tại Hà Nội – Trung tâm đào tạo kế toán THỰC TẾ CHUYÊN SÂU

10 năm kinh nghiệm làm DỊCH VỤ KẾ TOÁN cho các doanh nghiệp và giảng dạy các khóa học THỰC TẾ CHUYÊN SÂU

Tham gia bảo vệ thành công rất nhiều các kỳ quyết toán thuế với tất cả các loại hình Doanh nghiệp

Tổ chức thành công rất nhiều các buổi Hội thảo với các chủ đề CHUYÊN SÂU dành cho kế toán

Tác giả của rất nhiều các ứng dụng Excel dành cho kế toán: Phần mềm kế toán excel, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm lập UNC tự động, phần mềm lập biên bản đối chiếu, bù trừ công nợ, phần mềm viết giấy nộp tiền vào NSNN,…..

Tác giả của rất nhiều các bài viết THỰC TẾ CHUYÊN SÂU được đông đảo cộng đồng đón nhận: GIA ĐÌNH KẾ TOÁN, WEBKETOAN, XÓM KẾ TOÁN,…….

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế, Bộ tài chính

Chứng chỉ kế toán trưởng, Học viện tài chính

Thành viên hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)

Giảm giá khóa học trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính

Hiện tại mình đã chèn mã giảm giá vào các đường link bên trên rồi nên các bạn chỉ cần việc click vào đã được giảm giá 40% cho khóa học “Trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính”. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đường link bị lỗi thì bạn có thể nhập thủ công mã “GIFTCODE01” vào ô “Bạn có mã giảm giá”, sau đó nhấn nút “Áp dụng” bên cạnh nhé. Và kết quả sẽ ra như hình bên dưới đây.

Mã giảm giá Unica

Giá gốc: 900.000đ, sau khi áp dụng mã giảm giá chỉ còn 540,000đ. Đặc biệt bạn còn được giảm thêm 10% nữa khi chọn hình thức thanh toán online.
Chỉ với 540,000đ là bạn đã sỡ hữu toàn bộ giáo trình Trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính của Gv. Nguyễn Biên Cương với 39 bài giảng rồi, bạn sẽ làm chủ  kỹ năng lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính của mình chỉ với “540,000đ và 8 giờ 07 phút”, điều này có xứng đáng với sự đầu tư của bạn không?
Ngoài ra bạn còn được học thử miễn phí 3 bài giảng bên trên mà không cần phải đăng ký, được hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về chất lượng khóa học. Vậy có lý do gì mà bạn còn không thử?
Chúc các bạn học tập vui vẻ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *